- Reklama -magazín
HomeBydleníLegislativa v oblasti plynovodů: K jakým změnám došlo v posledním období?

Legislativa v oblasti plynovodů: K jakým změnám došlo v posledním období?

-

Co se aktuálně mění ve smyslu technických pravidel a podnikových technických norem?

V posledním období došlo k vydání nebo změnám technických pravidel plynu (TPP) a podnikových technických norem (PTN). Týkají se navrhování, projektování, montáže, zkoušení, uvedení do provozu, opravy a údržby plynovodů do 0,5 baru.

Technické podmínky připojení a schvalování projektové dokumentace

SPP – distribuce (dále také jako SPP-D) jako provozovatel distribuční sítě určuje podmínky přístupu a připojení do distribuční sítě a provozování distribuční sítě. Společnost je oprávněna provádět distribuci plynu na základě zákona č. 251/2012 Sb. o energetice a o změně některých zákonů a vyhlášky MHSR č. 271/2012 Sb.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
vodovod
Jak ovlivnila pandemie COVID-19 provoz vodovodů v budovách?
Obr. 4 Výstavba opor nového mostu, vpravo nahoře vybudovaná část opěrného zdi z prefabrikátů
Preventivní i estetická funkce. V obci Makov stavěly protipovodňovou ochranu
V zájmu zajištění nediskriminačního, transparentního a bezpečného přístupu, připojení a provozování sítě je povinna určit technické podmínky přístupu a připojení a kritéria technické bezpečnost sítě.

Podmínky přístupu do distribuční sítě

SPP – distribuce stanoví provozní tlak na výstupu z distribuční sítě v souladu s technickými podmínkami, hodnoty technických parametrů a požadovanou distribuční kapacitu. Všechny úkony spojené s připojením do distribuční sítě má stavebník možnost provádět osobně na kontaktních místech provozovatele, písemně nebo on-line na webové stránce SPP – distribuce.

Posloupnost kroků při žádosti o přístup do distribuční sítě

Při žádosti o přístup do distribuční sítě je třeba dodržet následující pořadí jednotlivých úkonů:

Podání žádosti o připojení (spolu s přílohami) investorem, provozovatelem, resp. stavebníkům
Vyhotovení návrhu smlouvy o připojení spolu s technickými podmínkami připojení k distribuční síti SPP – distribucí
Stanovení technických a obchodních podmínek připojení včetně předpokládaného termínu připojení odběrného plynového zařízení k distribuční síti provozovatelem distribuční sítě do 30 dnů
Úhrada poplatku za připojení stavebníkům do 15 dnů od doručení (převzetí) faktury s poplatkem za připojení
Vypracování projektové dokumentace připojovacího plynovodu a odběrného plynového zařízení po doručení podepsané smlouvy provozovatelem sítě (rozsah projektové dokumentace určuje vyhláška č. 453/2000 Sb.)
Předložení projektové dokumentace k vyjádření provozovateli distribuční sítě (při odběru plynu větším než 10 m3 / h je součástí projektové dokumentace i dokumentace umístění měřící a regulační sestavy – upřesňuje provozovatel distribuční sítě)
Výběr zhotovitele (po doručení vyjádření k projektové dokumentaci), který zrealizuje výstavbu připojovacího plynovodu a odběrného plynového zařízení
Požádání o vytyčení existujícího distribučního plynovodu
Požádání o kontrolu realizace výstavby připojovacího plynovodu po ukončení výstavby
Na základě vyhovujícího výsledku kontroly předložení technické dokumentace připojovacího plynovodu provozovateli distribuční sítě
Podání žádosti o realizaci připojení a montáž měřidla – podává stavebník (příloha: kopie zprávy o odborné prohlídce a zkoušce odběrného plynového zařízení ne starší než 5 měsíců)
Montáž měřidla – zabezpečuje provozovatel distribuční sítě po splnění všech technických a obchodních podmínek
základní definice

V návaznosti na uvedené podmínky přístupu do distribuční sítě dále uvádíme vybrané hlavní základní definice podle platné legislativy, které souvisí s procesem přístupu do distribuční sítě.

Distribuční síť

Provozuje ji SPP-D a končí se hlavním uzávěrem oddělujícím distribuční síť od navazující sítě nebo odběrného plynového zařízení (SPS). To představuje plynárenské zařízení, které slouží k připojení připojovacích plynovodů.

homogenní oblast

Je to distribuční síť nebo její část, v níž se hodnota spalovacího tepla plynu ve stanoveném časovém intervalu považuje za konstantní v rámci přípustné tolerance.

spalovací teplo

Představuje množství tepla vyjádřené v MJ / m3 nebo v kWh / m3, uvolněné úplným spálením jednoho metru krychlového (m3) suchého zemního plynu se stechiometrický množstvím vzduchu při konstantním tlaku.

technická kapacita

Představuje maximální množství plynu, které může být distribuovány za časovou jednotku, spojené s fyzikálními vlastnostmi proudění plynu v plynovodech, délkou plynovodu a s udržováním požadovaného tlaku plynovodů.

Připojovací plynovod (dříve plynovod)

Jde o plynárenské zařízení, které začíná odbočením z distribučního plynovodu, ve zvláštních případech odbočením z připojovacího plynovodu,

Mohlo by Vás zajímat

spot_img